KVKK ve İşlenmesi Veri Sahibi Başvuru Formu

Oguz Rent A Car olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 11. maddesinde belirtilen ve veri sahiplerine tanınan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz. Kanun’un 13. maddesi gereğince veri sorumlusu konumundaki Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme şartları, veri güvenliği ve imha usul ve esaslarına dair www.aryarentacar.com.tr internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı yayımlamıştır.

Veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında kişisel verilerle ilgili taleplerinizi işbu Veri Sahibi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”)’nu kullanarak tarafımıza gönderebilirsiniz. 


VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ HAKLARI


Veri sahibi olarak Kanun’un size tanıdığı haklar aşağıdaki gibi olup, işbu Başvuru Formu’nda gösterilen başvuru yolunu kullanarak taleplerinizi yazılı biçimde ve Türkçe olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru Formu ile aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

a)     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileriniz işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

f)     Kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)      Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.


BAŞVURU YOLU


Kanun’un 11. 
ve 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan Şirketimize yapılacak olan başvurular, www.oguzrentacar.com.tr adresindeki işbu formun çıktısı alınarak:

  • Islak imzalı dilekçe ile ……. adresine yazılı olarak ya da noter kanalıyla,

Veya

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] eposta adresine iletilmek suretiyle yapılacaktır. 
  1. Başvuru Sahibi İlgili Kişi Bilgileri

Başvuru Sahibi

Adı

 

Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Başvuru Sahibi Yabancı ise Pasaport Numarası

 

Yerleşim Yeri/İş Yeri Adresi

 

Telefon ve Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

 

  1. Başvuru Sahibi İle Şirket Arasındaki İlişki

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, ziyaretçi, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü kişi firma çalışanı, hissedar vb.)

 Müşteri                  

 Ziyaretçi

 İş Ortağı

 Hissedar

 Eski Çalışan

Çalışılan Yıllar:          

 İş Başvurusunda Bulunan/Özgeçmiş Paylaşan Kişi

Tarih:

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Çalışılan firma ve pozisyon bilgisi:

 Diğer:

 

Şirketimiz nezdinde iletişim kurmuş olduğunuz departman:

 

Konu:

 

 

  1. Talep 

Lütfen başvurunuza ilişkin talebinizi yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER (Varsa başvurunuza ilişkin ek belgeleri aşağıda listeleyiniz)

1-       

2-       

 

  1. Başvuru Cevabı

Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya hangi yolla cevap verileceğini seçiniz.

 Yerleşim yeri/iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.                       

 Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 Elden teslim almak istiyorum (Vekâletname olmaksızın başkasına adına başvuru cevabı verilmemektedir)

  • Yazılı başvurular, veri sorumlusu Şirketimize ve/veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihte; diğer yöntemlerle yapılan başvurular, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.
  • Yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevap en geç 30 (otuz) gün içinde seçmiş olduğunuz adrese gönderilecektir.
  • Yapmış olduğunuz başvuru cevabını yazılı biçimde talep ettiğiniz takdirde 10 sayfaya kadar başvurunuz ücretsiz sonuçlandırılır. 10 sayfanın üzerindeki cevaplarda ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen tarifeye göre aşan her sayfa başına 1 (bir) TL ücret talep edilir. 

Yaptığınız başvuru ile ilgili, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin tespit edilmesi, başvurunuza doğru ve eksiksiz biçimde cevap verilebilmesi adına ek belge talep etme hakkımızın saklı olduğunu bildiririz. Vermiş olduğunuz bilgilerin yanlış, eksik olması veya güncel olmaması sebebiyle doğabilecek hatalardan ve zararlardan dolayı sorumluluk tarafımıza ait değildir.

Başvuran Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :

Whatsapp Telefon